Voor:

Dyslexie behandeling

Wanneer blijkt dat je kind dyslectisch is, kunnen we adviseren om een gerichte dyslexie behandeling te starten. Wanneer er sprake is van Ernstige Dyslexie (ED) wordt het behandeltraject door de gemeente vergoed waarin je kind woont. Ook als er geen sprake is van ernstige dyslexie (maar een mildere vorm van dyslexie) kan een behandeltraject helpend zijn voor je kind. 

Wanneer je kind start met de behandeling, wordt er door de behandelaar een behandelplan opgesteld. De doelen in het behandelplan worden tussentijds geëvalueerd, zodat de voortgang van je kind gemonitord wordt en de doelen eventueel kunnen worden bijgesteld. Bij de start van de behandeling krijgt je kind een eigen inlog voor de online omgeving waarin geoefend kan worden. De dyslexiebehandeling vindt wekelijks op een vast moment bij een vaste behandelaar plaats, op de praktijklocatie of op school. Voor het welslagen van de behandeling is het – naast de wekelijkse dyslexiebehandeling – heel belangrijk dat er ook 4 keer per week thuis geoefend wordt met de aangeboden leerstof.

Toms Wereld Dyslexie
Bij Chinski wordt gebruik gemaakt van het behandelprogramma Toms Wereld Dyslexie. Het programma Toms Wereld Dyslexie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar dyslexie. Hieruit blijkt dat dyslexie een probleem is met de fonologische verwerking van taal, waarbij het leggen van een goede associatie tussen letter en klank en wezenlijk onderdeel vormt. Naast het oefenen met de letter-klankkoppeling en het gericht oefenen en versterken van de lees- en spellingvaardigheden, wordt er tijdens de behandeling ook aandacht besteed aan uitleg over dyslexie (psycho-educatie) en het welbevinden van je kind.
Binnen Chinski vinden we het belangrijk om te weten of ons dyslexie behandelprogramma ook daadwerkelijk effectief is en de kinderen vooruitgang laten zien op lees- en spellinggebied. Daarom wordt er elke paar jaar een effectstudie uitgevoerd naar ons behandelprogramma Toms Wereld Dyslexie. De resultaten van de laatste effectstudie zijn positief. De kinderen laten vanaf de start van de behandeling tot het einde van de behandeling gemiddeld genomen vooruitgang zien op alle drie de deelgebieden (technisch lezen van woorden, tekst lezen en spelling). Met name de vaardigheden op het gebied van tekst lezen en spelling zijn significant vooruit gegaan en hierbij hebben de leerlingen gemiddeld genomen hun achterstanden duidelijk weten te verkleinen dan wel weten in te halen. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn in de factsheet hiernaast gezet. Wij zijn trots op deze mooie resultaten!