Voor:

Handelingsgerichte diagnostiek

Soms is het nog niet precies duidelijk welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften een leerling heeft. Een diagnostisch onderzoek kan hier dan meer duidelijkheid over geven. Tijdens een intakegesprek met alle betrokkenen (meestal ouder(s)/verzorger(s), leerkracht/intern begeleider en eventueel de leerling) worden de hulpvragen, wensen en verwachtingen verhelderd en wordt bekeken wat voor soort onderzoek er nodig is. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Onderzoek naar de intellectuele capaciteiten (bv.: WISC-V, SON-R, IDS-2)
  • Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Onderzoek naar het didactisch niveau (rekenen, spellen, (begrijpend) lezen)
  • Onderzoek naar gedrag en werkhouding
  • Klassenobservatie t.b.v. advies voor de leerkracht rondom leerkrachthandelen

Er wordt altijd een offerte op maat opgesteld, dit hangt samen met de hulpvraag en wensen en verwachtingen.