Intelligentieonderzoek

WISC-III en WISC-V Intelligentieonderzoek

Wisc-lll

Wat
De WISC-III is een in Nederland veelgebruikte intelligentietest. Deze test bestaat uit dertien onderdelen. Zes van deze onderdelen vormen samen de verbale schaal. Deze meten het vermogen van een persoon om taal te gebruiken om de informatie uit de wereld om zich heen te ordenen en er betekenis aan te verlenen.
De overige zeven onderdelen vormen samen de performale schaal. De performale capaciteiten zijn gerelateerd aan het hebben van overzicht en vermogen tot planning (via het zien en de visuele informatie tot betekenisverlening en ordening van de informatie uit de omgeving kunnen komen, vooruit denken, denken in stappen).

Er wordt ook gekeken naar de verwerkingssnelheid. Hiervoor is de snelheid van het verwerken van informatie van belang. Aandacht, concentratie en het korte termijn geheugen spelen hierbij een belangrijke rol.

Wie
De WISC-II-NL kan worden afgenomen bij kinderen en jongeren van 6 tot en met 16 jaar.

Werkwijze
Een afname van de WISC duurt 2,5 tot 3 uur en wordt individueel afgenomen in de praktijk.

WISC-V

Wat

De WISC-V is de herziene versie van de WISC-lll en is in Nederland een veelgebruikte intelligentietest. Deze test bestaat uit veertien onderdelen. Acht onderdelen van de WISC-lll zijn behouden, maar deze onderdelen zijn behoorlijk gewijzigd: bijna alle onderdelen zijn vernieuwd.

Deze veertien onderdelen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: primaire en secundaire onderdelen. Tien van deze onderdelen vormen de primaire onderdelen en geven een uitvoerige beschrijving en evaluatie van het intellectueel functioneren. De overige vijf onderdelen vormen de secundaire onderdelen en kunnen als aanvulling worden afgenomen voor een breder beeld van het intellectueel functioneren.

De WISC-V heeft drie interpretatieniveaus: totaalscore (het Totaal IQ, primaire index en aanvullende index: De totaalscore en primaire index meten: verhaal begrip, visueel ruimtelijk, fluid redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. De aanvullende index meet: kwantitatief redeneren, auditief werkgeheugen, non-verbaal, algemene vaardigheid en cognitieve competentie.

Wie

De WISC-V-NL kan worden afgenomen bij kinderen en jongeren van 6 tot en met 16 jaar.

Werkwijze

Een afname van de WISC duurt 2,5 tot 3 uur en wordt individueel afgenomen in de praktijk.

WISC-lll of WISC-V

De WISC-V sluit beter aan bij de hedendaagse opvattingen van over de cognitieve ontwikkeling en het in kaart brengen van intelligentie. Ook zijn de plaatjes en vragen geactualiseerd. Zowel de WISC-lll als de WISC-V zijn gevalideerde intelligentietesten. In overleg met de behandelaar wordt gekozen welke intelligentietest het beste aansluit.

NIO

Wat
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. De NIO is een intelligentietest die is ontwikkeld om behulpzaam te zijn bij een juiste keuze van het niveau van (vervolg)onderwijs van leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en de klassen 1,2 en 3 van het voortgezet onderwijs.
De NIO bestaat uit zes subtests waarmee zowel de taalkundige kennis en inzicht als het rekenkundig inzicht, ruimtelijk inzicht en redeneervermogen worden getest.

Het verschil tussen de Cito Eindtoets en de NIO test is dat de Cito Eindtoets meet wat uw kind in 8 jaar onderwijs heeft geleerd (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO test bepaalt wat uw kind ‘in huis heeft’ (de mogelijke schoolprestaties).

Wie
Voor kinderen in groep 8 en tevens voor leerlingen in klas 1,2 of 3 van het voortgezet onderwijs. De NIO wordt bij ons in de praktijk individueel of in groepjes afgenomen.

Werkwijze
De NIO neemt 1,5 tot 2 uur in beslag.

 

SON-R  2,5-7 & SON-R 6-40

Wat
De SON-R is een niet-verbale capaciteitentest voor individueel onderzoek van de intelligentie waarbij het niet nodig is gesproken of geschreven taal te gebruiken. De test bestaat uit meerkeuze-tests en zijn handelingstests.
Bij de handelingstests moet de oplossing op een actieve manier gezocht worden waardoor gedragsobservatie mogelijk is.

Wie
Voor kinderen van 2.5 tot volwassenen van 40 jaar.

Werkwijze
De afname van de SON neemt ongeveer 1,5 uur in beslag.